Tot 24 uur kosteloos annuleren​

Op-en afbouw springkussen​

Altijd voordelig geprijst

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘KVspringkussens BV’

 

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking, en zijn van toepassing op zowel de offerte en de acceptatie daarvan als op de tot stand gekomen overeenkomst van de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires en materialen, welke is gesloten tussen enerzijds KVSpringkussens BV , gevestigd te Opmeer, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder. Natuurlijke personen dienen te voldoen aan de minimale leeftijd van 18 jaar.

1.2 Indien de huurder in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit deze voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de

betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Optie

2.1 Indien een optie wordt verstrekt aan een huurder zal deze tot uiterlijk 7 dagen na het moment waarop de optie is verstrekt worden gestand gedaan.

2.2 Offertes en opties zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder op geen enkele wijze, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover verhuurder een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een schriftelijk huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst.

3.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum en tijd, die in de overeenkomst is vermeld.

3.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4. Levering en terugbezorging.

4.1. Alle spring- en spelkussens worden gebracht en weer opgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Voor het leveren en het ophalen van het gehuurde worden kosten in rekening gebracht, afhankelijk van de plaats van levering.

4.2. Wij trachten om het gehuurde tijdig vóór aanvang van uw feest te leveren en na afloop van uw feest weer op te halen. Uiteraard zullen we telkens met u overleggen wat de mogelijkheden zijn. De in dit kader genoemde termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

4.3. Onze spring- en spelkussens zijn van zware kwaliteit, dit betekent dat u een degelijk en veilig springkussen huurt. Onze spring- en spelkussens zijn te zwaar om te tillen. Als wij het spring-spelkussen bezorgen zal er tenminste 1 persoon aanwezig moeten zijn die een handje kan helpen. Bij onze grotere spring- en spelkussens zal er meer hulp aanwezig moeten zijn, dit staat op onze website bij het desbetreffende kussen beschreven. Tevens zal de locatie goed toegankelijk moeten zijn. Wij dragen geen spring-spelkussen trappen op e.d. Wij leveren het spring-spelkussen af op een locatie die goed bereikbaar is per bus, we halen de materialen op dezelfde plek weer op. Indien er geen hulp geboden kan worden dient dit vooraf te worden gemeld. De verhuurder zal de kosten voor eventueel ingehuurd personeel á € 35,00 per uur bij de huurder in rekening brengen. Dit geldt ook voor andere gehuurde materialen.

Artikel 5. Leveringstermijn.

Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. De in dit kader genoemde termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

Artikel 6. Medewerkers van de verhuurder.

Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden, zoals onder anderen het op- en afbouwen van het verhuurde, gebruik maakt van de diensten van werknemers van de verhuurder waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan worden deze werknemers geacht deze werkzaamheden uit te voeren in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Artikel 7. Controle op goede staat van de goederen.

7.1. De huurder is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld, uiterlijk binnen 3 uur na levering, de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamering.

7.2. De verhuurder dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

7.3. Indien de klacht naar het oordeel van de verhuurder juist is, zal de verhuurder hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 8. Verplichtingen huurder.

8.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;

b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

c. De verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;

e. Terstond na afloop van de huurtermijn het gehuurde geheel schoon en vrij van schade aan te bieden aan verhuurder, overeenkomstig zoals het gehuurde geleverd is.

8.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:

a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);

b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;

c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;

d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie.

8.3. De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde en zal verhuurder hiervan aangifte doen bij de politie. Verhuurder kan te aller tijde het recht van revindicatie toepassen.

Artikel 9. Veiligheid.

9.1. Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurd, dan zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen.

9.2. Indien verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

9.3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder, bij gebruik van het gehuurde, zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorgdraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overgekomen is. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf. Voor de veiligheid van de huurder of van derden kan verhuurder niet instaan en is verhuurder niet aansprakelijk.

Artikel 10. Waarborgsom.

10.1. KVspringkussens BV werkt niet met een waarborgsom.

Artikel 11. Verzekering.

11.1 Het gehuurde worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de

huurder bij levering respectievelijk op het moment van feitelijke bezitsverschaffing.

11.2 Na levering van de gehuurde zijn deze niet meer door verhuurder verzekerd. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van het gehuurde gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand. Bij diefstal dient huurder altijd aangifte te doen bij de politie. Het opgemaakte rapport dient huurder aan verhuurder te overhandigen. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde tijdens de huurperiode, en zorgt voor een veilige stalling.

Artikel 12. Schade en gebreken.

12.1. De huurder is verplicht elke diefstal, schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Verhuurder zal de schade bekijken en huurder op de hoogte houden van de financiële gevolgen. Indien verhuurder schade achteraf vaststelt, zal vehuurder deze schadekosten verhogen met de misgelopen huurinkomsten en de totale kosten aan huurder doorberekenen. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

12.2. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

Artikel 13. Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

14.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder te zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

14.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

14.3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschied.

14.4. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.

14.5. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen.

14.6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de huurder of een derde aan wie de huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld, lijdt ten gevolge van het niet goed functioneren van het gehuurde.

14.7. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten niet aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.

14.8. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder of derde lijdt ten gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totaal betaalde huurprijs.

14.9. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, aangezien de huurder een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van een derde.

14.10 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van opgelopen letsel in welke vorm dan ook. Gebruik van het gehuurde en het door huurder ter beschikking stellen aan anderen geschiedt volledig op eigen risico.

14.11 De aansprakelijkheid van verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaak beschadiging aan zaken van huurder en en letselschade bij huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van verhuurder.

Artikel 15. Mededelingsverplichtingen huurder.

15.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

15.2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16. Annulering.

16.1 De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.

16.2 Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of de verhuurder een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij de verhuurder de betaalde waarborgsom zal terug betalen verminderd met de volgende schadeloosstelling. De schadeloosstelling bedraagt: – bij annulering tot 1 dag  (24 uur)  voor de ingangsdatum worden geen kosten in rekening gebracht

16.3. Vanwege de druk tijdens de periode van Koningsdag, Koningspelen en diverse andere activiteiten (‘huurperiode 12 t/m 27 April’) dient de annulering voor deze periode te geschieden tot één week (168 uur) voor de huurdatum. (dit i.v.m inhuur van materiaal van derde en inhuur personeel.)
bij annulering binnen één week (168 uur) vóór de huurdatum zal er 100% van de huursom in rekening worden gebracht. Tenzij anders is afgesproken
(doorplaatsing van de opdracht is hierin wel mogelijk, dit dient wel te geschieden binnen één maand van de originele huurdatum)


Artikel 17. Weersinvloeden

De verhuurder behoudt zich het recht voor, om bij slechte weeromstandigheden, één en ander uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door de verhuurder reeds ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald, echter rente is daarbij niet verschuldigd. Bij verandering van de weersomstandigheden tijdens de huurperiode, is de huurder verantwoordelijk voor de beslissing tot al dan niet staken van het gebruik van het huurobject.

Artikel 18. Opzegging/ontbinding.

18.1. Bij beëindiging van de huurovereenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

18.2. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft, is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

18.3. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

18.4. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt, bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was. Huurder is hierbij van rechtswege in gebreke en dient alle nog lopende verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst onverminderd na te komen.

Artikel 19. Overmacht

omstandigheden voordoen waarmee verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was. Huurder is hierbij van rechtswege in gebreke en dient alle nog lopende verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst onverminderd na te komen.

19.2. Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder verhinderd wordt heeft de huurder en de verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen.

Artikel 20. Betaling.

20.1. Betaling dient  op de dag van de huurdatum plaats te vinden bij aflevering.

Achteraf ontvangt de huurder per mail een betalingsbevestiging van het gehuurde materiaal

0
    0
    Overzicht
    Your cart is emptyReturn to Shop